บียอนดารี” ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก (Organic) ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable) เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) เครื่องใช้ในครัวเรือน (Kitchenware) ผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัยส่วนบุคคล (Consumer Health) รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน (Innovation Lifestyle Products)

บียอนดารี” ถือกำเนิดด้วยความมุ่งมั่นในการต่อยอดธุรกิจในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส่งออกต่างประเทศ ด้วยคุณภาพสินค้าและการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล ส่งผลให้ “บียอนดารี” เป็นผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากนานาประเทศ

 

 

ด้วยประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจกว่า 40 ปี ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในฐานะผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่าย สั่งสมให้ “บียอนดารี” มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การตลาดและการจัดจำหน่าย ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้ “บียอนดารี” ยังดำเนินการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงเทรนด์ในการดำเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้โภครุ่นใหม่อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ “บียอนดารี” มีความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และวิถีชีวิตที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาและปรับรูปแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ประกอบกับการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในระดับโลก ทำให้ผู้บริโภค คู่ค้า และพันธมิตรธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่า “บียอนดารี” ได้นำสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลมาสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 

นางสาวทรัพย์ทวี ไชยสมบูรณ์

ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการ